Zásady spracovania a ochrany osobných údajov pre používateľov ChallengesX

Naposledy aktualizované, upravené a platné od: 22.5.2018

Tieto sú podmienky ochrany osobných údajov spoločnosti ChallengesX, Zoltán Márton – CHX so sídlom Štúrova 1419/41 94901 Nitra – Staré mesto, IČO: 45414581, Slovakia, Europe (ďalej ako "Prevádzkovateľ ", "Poskytovateľ ", "ChallengesX", "my" , "My", "náš" , "my" alebo "firma", "aplikácia").

Internetová webstránka: www.challengesx.com, mobilné aplikácie ChallengesX
Aplikácia: mobilné aplikácie ChallengesX na platformách iOS, Android

Užívateľ: Návštevník internetovej stránky www.challengesx.com a všetkých ich podtránok , používateľ mobilných aplikácií ChallengesX (ďalej ako "Užívateľ", "používateľ", "dotknutá osoba", "vy" )

Prevádzkovateľ služby: ChallengesX, Zoltán Márton – CHX so sídlom Štúrova 1419/41 94901 Nitra – Staré mesto, IČO: 45414581, Slovakia, Europe zapísaná v živn.registra: 220-26738, okresný úrad Galanta. Prevádzkovateľa je možné kontaktovať na e-mailovej adrese privacy@challengesx.com.

Tieto zásady ochrany osobných údajov poskytujú prehľad o tom, ako spracovávame osobné údaje o používateľoch našich webových stránkach, mobilných aplikácií, softvéru, alebo všeobecne o našich službách a produktoch ktoré vám poskytujeme (ďalej ako "Služby"). Keďže sme spoločnosťou so sídlom v Európskej únií - EÚ, musíme pri spracúvaní osobných údajov dodržiavať všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov The General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a 2016/680 (ďalej len ako "GDPR"). Ponúkame rôzne služby a naše služby poskytujeme buď priamo koncovým používateľom fyzickej osoby, alebo našim obchodným klientom, v tomto prípade spracovávame osobné údaje o svojich zamestnancoch alebo používateľoch. Považujeme všetkých používateľov fyzických osôb našich subjektov údajov podľa GDPR.

V prípade akékoľvek otázok ohľadom týchto Zásad ochrany osobných údajov vyhľadajte našu sekciu: FAQ, kde je uvedených mnoho otázok na ktoré sa naši používatelia najčastejšie pýtajú, alebo o vymazanie osobných údajov nás neváhajte kontaktovať nasledujúcimi kontaktami:

ChallengesX
Department: Privacy
Zoltán Márton - CHX
Štúrova 1419/41 94901 Nitra – Staré mesto
Slovakia, Europe
E-mail: privacy@challengesx.com

Naša webstránka, aplikácia (ďalej iba ako "aplikácia", webstránka (ďalej iba ako "stránka"), ani firma neadresuje, ani neposkytuje žiadne služby deťom, ktorých vek nedosiahol aspoň 13 rokov. A práve preto neevidujeme žiadne obsahy, informácie o žiadnej osobe, ktorá nedosiahla vek 13 aspoň rokov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov uvedené v aplikácií, či na webových stránkach budeme pravidelne v prípade potreby rozširovať, aktualizovať, avšak v prípade zmeny Vás každopádne budeme informovať e-mailom, oznámeným v aplikácií, či na našej webovej stránke. Dátum aktuálnej zmeny bude uvedená napríklad aj na začiatku tohto dokumentu.

V rámci našich aplikácií a webstránok používate rôzne naše služby a s nami tak automaticky zdieľate aj nejaké infomácie, čo sa týkajú vášho súkromného a osobného života, a preto v tomto dokumente nájdete všetky informácie, ktoré využíváme a uchovávame o vašej osobe. Taktiež aj to, že s kým to zdieľame, aký prístup máte k daným informáciam atď. Na základe toho sme vytvorili tento dokument o zásade ochany osobných údajov a rozpísali sme ich do detailov tak, aby boli čo najzrozumitelnejšie a na začiatok by sme začali s tým najdôležitejším pre vás, čo vačšina používateľov aj reálne využíva pri zmene osobných údajov a súkromia.

 • Článok 1
  Zhromaždnie a spracovanie osobných údajov


  • 1.1

   Používateľ, ktorý je fyzickou osobou súhlasom podmienok ochrany osobných údajov spoločnosti ChallengesX, potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, v prípade využívaní služieb Prevádzkovateľa sú presné a pravdivé.

  • 1.2

   Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Poskytovateľom a ich použitie na úkony spojené so Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing, notifikácie a dalšie). Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

  • 1.3

   Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v tomto dokumente ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Požívateľom dobrovoľne a na vopred stanovenú dobu, účely a taktiež rozsah. Požívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne, alebo elektronicky odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Prevádzkovateľovi.

   Prevádzkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie svojich Služieb, a služieb tretích strán uvedených v tomto dokumente. Taktiež sa Prevádzkovateľ zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje tretím stranám bez vyžiadanie súhlasu od Používateľa napr. odoslaným informácie o zmene Zásad ochrany osobných údajov Prevádzkovateľa.

  • 1.4

   Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov a Prevádzkovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Požívateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Požívateľa pred ich stratou, poškodením alebo zničením.

   Prevádzkovateľ vystupuje vo vzťahu k zákazníkom Používateľa v pozícii Sprostredkovateľa služieb podľa ustanovenia čl. 28 GDPR . Aj z tohto dôvodu sa Zmluva medzi Prevádzkovateľom a Používateľom riadi nasledovným:

   • Prevádzkovateľ je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania pri využívaný a používaný Služieb, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu.
   • Prevádzkovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.
   • Prevádzkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť účel spracúvania a len v súlade s ohchranou osobných údajov, alebo písomnými pokynmi Používateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a tak je Prevádzkovateľ pri takom prenose povinný oznámiť Požívateľovi túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu.
   • Prevádzkovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, odcudzením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.
   • Prevádzkovateľ vyhlasuje že zaručuje bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, pričom pri prijímaní technických a organizačných opatrení za účelom zabezpečenia ochrany práv a ochrany osobných údajov zákazníkov Používateľa najmä pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným poskytnutím prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávneným prístupom, bral do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov, rizika, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť ochrany osobných údajov a ich závažnosť.
   • Prevádzkovateľ je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.
   • Prevádzkovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu Používateľa. V prípade písomného súhlasu Užívateľa je Prevádzkovateľ tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto Zmluve, pričom zodpovednosť voči Používateľovi nesie Poskytovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.
   • Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Služieb jednotlivé osobné údaje po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy medzi ním a Používateľom.
   • Prevádzkovateľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o zákazníkoch Používateľa. Osobné údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejniť, poskytnúť ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovať aj po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy. Poskytovateľ zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj jeho zamestnanci a iné nimi poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci.
   • Prevádzkovateľje povinný zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu zákazníkov Poožívateľa len počas nevyhnutnej doby na dosiahnutie účelu spracúvania.
   • Prevádzkovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Požívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností Používateľa reagovať na žiadosti zákazníkov Používateľa pri výkone ich práv podľa ustanovení kapitoly 3. GDPR , vrátane oznámenia Používateľa o každej písomnej žiadosti o prístup, ktoré boli doručené Prevádzkovateľovi v súvislosti s povinnosťami Používateľa podľa GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a iných súvisiacich predpisov.
  • 1.5

   Prevádzkovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Používateľovi súčinnosť pri a bezpečovaní dodržiavania povinností podľa ustanovení čl. 32 až 36 GDPR, a to konkrétne:

   • zabezpečiť bezpečnosť spracúvania;
   • oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám, ak je to potrebné, akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov;
   • v prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu spracúvania na ochranu osobných údajov;
   • konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov pred uskutočnením akéhokoľvek spracúvania, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by Požívateľ neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika.
   • Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť Používateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v ustanovení článku 28. GDPR a poskytnúť Požívateľovi súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Požívateľa alebo audítora, ktorého poveril Používateľ.
   • Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť Požívateľovi, ak podľa názoru Prevádzkovateľa akýkoľvek pokyn udelený Požívateľom porušuje zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.
   • Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po celú dobu poskytovania Služby.
   • Používateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
   • Prevádzkovateľsa zaväzuje po skončení platnosti a účinnosti týchto zásad ochrán osobných údajov na základe rozhodnutia Používateľa vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje Používateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.
   • V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie Služby Prevádzkovateľom nevyhnutné poskytnúť osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne Poskytovateľ o tejto skutočnosti Požívateľovi informáciu.


  • Článok 2

   Kontrola nad vašimi dobrovoľne poskytnutými informáciami

   Väčšina údajov, ktoré nám poskytujete pre ChallengesX sú práve dobrovoľne poskytnuté informácie pri používaní našich služieb. Pri väčšine našich služieb požadujeme zopár dôležitých detailov aké sú napríklad: vaša e-mailová adresa, vaše meno alebo váš nick, vaše telefónne číslo, váš dátum narodenia, vaše heslo. Taktiež ked nás kontaktujete všetky informácie, ktoré nám rôznymi spôsobmi ( napríklad telefonicky, emailom) poskytnete, budú takisto uložené, zhromažďené. Niektoré naše doplnkové produkty a služby môžu požadovať aj číslo vašej bankovej alebo kreditnej karty a s ním spojené informácie, avšak na túto skotočnosť tiež budete opozornený.

   • 2.1

    Kontrola nad vašimi dobrovoľne poskytnutými osobnými údajmi

    Keďže sme službu ChallengesX vytvorili práve preto, aby ste zdieľali vaše zážitky, videá, fotky, komentáre, kontakty, či polohy a iné informácie spomínané nižsie v tomto dokumente, preto z tohto dôvodu sme Vám umožnili upravovať, aktualizovať väčšinu vašich údajov a informácií na Vašom ChallengesX účte.

    Veľmi dôležité je aj to, že nastaveniach (settings) jednoducho môžete nastaviť to , kto môže vidieť vaše novinky, vaše videá, obrázky, komentáre, príspevky, správy a rôzne vaše údaje. A taktiež pri pridávaní výzvy(challenge), videí, obrázkov môžete nastavit nastaviť, či chcete aby dané videli všetci, vaši priatelia, vaši sledujúci (followers) a či chcete dostávať výzvy od iba od vašich priateľov, od vašich sledujúcich alebo od všetkých. A keď v budúcnosti budete chcieť tieto údaje zmeniť jednoducho ich nájdete v nastaveniach (settings) a upravíte ich.

    Niektoré vaše dobrovoľne poskytnuté informácie môžme zvereniť vo vašom mene verejne v našich službách na rôznych sociálných sietiach, ako sú napríklad meno, nickname, rôzne videá, obrázky, obrázok profilu alebo akékoľvek iné informácie, ktoré ste vy ako Používateľ zverejnili verejne našimi Službami, našimi aplikáciami či webstránkami. Taktiež vy môžete zdielať zo svôjho konta ChallengesX svoje zverejnené údaje, príspevky, dáta pomocou týchto sociálnych sietí, avšak jednotlivé sociálne siete majú odlišné ochrany osobných údajov (viď. Článok 6.) ktoré treba brat do úvahy a pozorne si ich prečítať predtým než vaše údaje s nimi zdieľáte.

   • 2.2

    Kontrola nad vašimi výzvami ( challenge )

    ChallengesX umožnuje používateľom posielať jednoduché výzvy (challenge) pre vašich priateľov alebo náhodným vybraným osobám z celého sveta z vášho zariadenia. Pri tvorbe – založený každej výzvy sa dajú nastaviť specifické nastavenia napríklad, či je výzva verejná, anynomná alebo komu sa môže zobrazovať daná výzva. Aj pri skončený, ukončený danej výzvy máte možnosť si tieto nastavenia zmeniť.

    ChallengesX umožnuje resp. vyžaduje používateľom zverejniť rôzne videá pre vašich priateľov alebo náhodným vybraným osobám z celého sveta z vášho zariadenia. Bez vášho súhlasu však prístup k týmto videám nezískame.Pri nahrávaní daných videí sa dajú nastaviť specifické nastavenia napríklad, či bude video verejná, anynomná alebo komu sa môže zobrazovať dané video. Aj po nahratí si budete môcť jednotlivé nastavenie k videám zmeniť.

   • 2.3

    Kontrola nad vašimi fotkami

    ChallengesX umožnuje resp. vyžaduje používateľom zverejniť rôzne fotky pre vašich priateľov alebo náhodným vybraným osobám z celého sveta z vášho zariadenia. Bez vášho súhlasu však prístup k týmto fotkám nezískame.Pri nahrávaní daných obrázkov sa dajú nastaviť specifické nastavenia napríklad, či bude fotka verejná, anynomná alebo komu sa môže zobrazovať daná fotka. Aj po nahratí si budete môcť jednotlivé nastavenie k fotkám zmeniť.

   • 2.4

    Kontrola nad vašimi správami

    ChallengesX umožnuje resp. vyžaduje používateľom posielať rôzne správy pre vašich priateľov alebo náhodným vybraným osobám z celého sveta z vášho zariadenia. Bez vášho súhlasu však prístup k správam nezískame. Pri napísaní daných správ sa dajú nastaviť – vybrať specifické nastavenia napríklad, komu budete jednotlivé správy posielať, alebo, či budú jednotlivé správy verejné, anynomné alebo komu sa môžu zobrazovať jednotlivé správy. Aj po napísaní si budete môcť jednotlivé nastavenia k správam zmeniť.

    Avšak v niektorých prípadoch, keď pošlete niekomu správu, danú správu môže daná osoba kopírovať, uložiť alebo preposlať tretej osobe, preto si zvážte, komu budete posielať správy. Niektoré správy môžu byť na našich serveroch a v zariadení príjemcu dostupný aj po tom, čo boli vašou stranou vymazané. Niektoré správy na našich serveroch môžme uložiť na dobu neurčitú a nechať ich na opätovné zobrazenie ( a to aj viackrát ) cez rôzne naše služby alebo cez zdroje tretích osôb.

    Hlavná vec, čo si musíte zapamätať pri posielaní, používaní a publikovaní vašich správ je to, že: Neposielajte, nepoužívajte a nepublikujte správy v rámci našej aplikácie - stránky, ktoré nechcete, aby si niekto kopíroval, zdieľal alebo ich uložil. Treba si uvedomovať, že všetci používatelia, ktorí vidia vaše správy, fotky, videá, výzvy a všetky veci čo ste im poslali, používali, publikovali môžu ho uložiť pomocou akejkoľvek technológie, alebo ukázať tretej strane, buď urobením screenshot-u (odfotením obrazovky telefónu-počítača), copy - paste (Ctrl+C, Ctrl+V) kombinácii, alebo inej formy zachytenie obrázkov textov, správ, videí či výziev.

    Niektoré vaše správy na našich serveroch hneď nemôžme vymazať na dobu neurčitú, lebo treba ich uložiť, odložiť uskladniť počas limitovaného časového obdobia, ak je to požadované zákonom, platí aj potom keď už prislúchajúce metadáta boli vymazané z našich serverov. Sú aj prípady keď dostaneme požiadavku od presadzovačov práv aby sme prerušili, či zastavili naše postupy vymazávania správ kvôli špecifickým informáciám. Ako aj pri všetkých typoch digitálnych informácií máme možnosť sa dostať sa k týmto informáciám cez súdnu informatiku aj po ich vymazaní.

   • 2.5

    Kontrola nad vašimi komentármi

    ChallengesX umožnuje resp. vyžaduje používateľom písať rôzne komentáre k fotkám, videám pre vašich priateľov alebo náhodným vybraným osobám z celého sveta z vášho zariadenia. Bez vášho súhlasu však prístup k kommentárom nezískame.

    Pri napísaní daných kommentárov sa dajú nastaviť – vybrať specifické nastavenia napríklad, komu budete jednotlivé kommentáre posielať, alebo, či budú jednotlivé kommentáry verejné, anynomné alebo komu sa môžu zobrazovať jednotlivé kommentáre. Aj po napísaní si budete môcť jednotlivé nastavenia ku kommentárom zmeniť.

    Avšak v niektorých prípadoch, keď komentujete niekomu fotku, video,výzvu, daný kommentár môže daná osoba kopírovať, uložiť alebo preposlať tretej osobe, preto si zvážte, komu budete písať kommentáre.

   • 2.6

    V prípade ak chcete nejakého vyzývajúcého – vyzývajúcu (Challenger) zablokovať stačí ak pôjdete na jeho-jej profil a vyberete možnost ,,BLOCK,,. V niektorých prípadoch sa môže vyskitnúť, že pri zmene údajov pošleme alebo požiadame o overenie vašich údajov pomocou e-mailu, upozornení resp vyžiadaných iných informácií. A keď by ste sa rozhodli, že opustíte našu obrovskú kominitu plné atraktívnych ludí, môžete váš účet zrušiť jednoducho v nastaveniach (Settings).  • Článok 3

   Kontrola nad vašimi automaticky poskytnutými informáciami

   • 3.1

    Kontrola vašich informácií, ktoré nám poskytujete automaticky, ak využívate naše služby. Pri využívaní našich služieb zbierame od vás rôzne informácie napríklad ako využívate naše služby, ktoré služby využívate a podobne. Rozpísali sme vám nižsie jednotlivé typy informácií rozsiahlejšie, ktoré nám poskytujete ak využívate naše služby.

    Pri používaný našich služieb nám poskytujete informácie o vašich prihlásení, ktoré v sebe zahŕnajú aj zem, krajinu prístupu, časy prístupov, vašu IP adresu, jazyk využívania, typ prehliadača, zariadenie, pomocou ktorého navštevujete naše služby aj tzv. Cookies viď Článok 8 – Cookies. Taktiež aj , jednotlivé stránky, aplikácie, funkcie, ktoré ste navštívili v našich aplikácií, na našich webstránkach a aj stránky, aplikácie, funkcie, ktoré ste navštívili pred využitím našej stránky, našich aplikácií. Platí to aj pre prihlásenie pomocou rôznych sociálnych sietí, kedže aj ChallengesX je sociálna sieť zameraná na videá a výzvy. Pri prihlasovaní do našej aplikácie, webstránky cez sociálne siete, na ktorých máte už vytvorené konto, poskytujete prístup aj rôznym informáciam (s vaším súhlasom), ktoré ste už poskytly danej aplikácií, stránke.

    Pri niektorých našich služieb môzme zozbierať informácie o vašej aktuálnej polohe, taktiež o vašich predošlých polohách najčastejsie pomocou GPS, Wi-Fi pripojení, mobilných veží a rôzne dalšie zdroje na určenie polohy.

   • 3.2

    Mnoho online služieb a mobilných aplikácií, môžeme použiť Cookies a podobné technológie aby získali informácie o vašom zariadení a aktivite. Cookies ( viac info Článok 8) – stránka používa cookies k lepšovaniu používatelskej skúsenosti pri návšteve aplikácie, webovej stránky. Naša aplikácia, webová stránka používa cookies k lepšiemu používateľkému zážitku pri návšteve webovej stránky. Používa riadiaci cookie systém, ktorý umožňuje užívateľovi na svojej prvej návšteve aplikácie,webovej stránky, povoliť (Accept) alebo zakázať (Decline) používanie cookies na svojom počítači, tablete, mobilnom telefóne alebo na iných zariadení. To je v súlade s nedávnymi legislatívnými požiadavkami na internetových stránkach, na ktorých treba získať výslovný súhlas od užívateľov pri príchode na stránku alebo na čítanie súborov, ako sú súbory cookie na počítači užívateľa alebo zariadení.

    Zbierame aj informácie o vašom zariadení a aj informácie, ktoré nám pomôžu identifikovať prípade výpadkov systému alebo iných problémov. Medzi získané informácie o vašom zariadení patria aj vaše mobilné číslo, typ vášho zariadenia a operačného systému, typ vyhľadávača, jazyk a dalšie. Taktiež zbierame informácie aj o vašich aktivitách v našej aplikácií, na našich webstránkach. Napríklad: akým spôsobom využívate naše služby, aké výzvy najčastejšie robíte, do akých výziev sa najčastejšie zapájate, aké videá, obrázky najčastejšie zdieľate, komentujete, ktorým vašim priatelom alebo rôznym ľudom ako, v akých časoch posielate správy, výzvy. Zbierame aj obsah ako sú metadáta k videám, fotkám, či príjemca výzvy, správy otvoril vašu výzvu, správu.

    V rámci ChallengesX komunikujete hlavne s vašimi priateľmi, môžeme mať (s vaším súhlasom) prístup k informáciám z vášho zoznamu kontaktov vo vašom mobile, telefóne a následne zbierať pre zlepšenia našich služieb určité informácie.

    Pri využívaní našich služieb mnohé naše služby požadujú od vás prístup k fotoaparátu vášho zariadenia, aby ste urobili fotku, gif (viacero kombinácia rôznych obrázkov), fotky môzu byť aj z iných zdrojov spojené s vašim telefónom ( napríklad kvalitné fotoaparáty či akčné kamery, cloud platformy) avšak bez vášho súhlasu prístup k týmto informáciám nezískame. Pri využívaní našich služieb mnohé naše služby požadujú od vás prístup ku kamere vášho zariadenia, aby ste urobili videá, gif, videá môzu byť aj z iných zdrojov spojené s vašim telefónom ( napríklad kvalitné fotoaparáty či akčné kamery, cloud platformy) avšak bez vášho súhlasu prístup k týmto informáciám nezískame.  • Článok 4

   Informácie o právach dotknutej osoby

   • 4.1

    Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – požívateľ, požívateľa aplikácií, stránok ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR  nasledovné práva:

    Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR má dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám.

    Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

   • 4.2

    Poskytnutie informácií dotknutej osobe, ktorý je povinný dať Prevádzkovateľ dotknutej osobe:

    • Prevádzkovateľ je povinný  poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v písomnej, listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Prevádzkovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR  povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.
    • Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie ak je možné do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.
    • Tieto informácie poskytuje Prevádzkovateľ bezodplatne.
    • Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.


  • Článok 5

   Odmietnutie, obmedzenie alebo výmaz osobných údajov

   • 5.1

    Podľa článku 17 GDPR o Práve na výmaz osobných údajov podľa má dotknutá osoba právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:

    • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
    • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
    • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je aj Slovenská republika viazaná,
    • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
    • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
    • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu
   • 5.2

    Podľa čl. 18 GDPR o Práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

    • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
    • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
    • Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
    • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľ prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
     Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Poskytovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

    Podľa čl. 19 GDPR  je Prevádzkovateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Prevázskovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

    Podľa čl. 20 GDPR o Práve na prenosnosť osobných údajov má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevázdkovateľovi, v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi.

    Podľa čl. 21 GDPR o Práve namietať spracúvanie osobných údajov má dotknutá osoba právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

    Podľa čl. 22 GDPR  má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

    Podľa čl. 23 GDPR o obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Poskytovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

    Podľa čl. 34 GDPR  má dotknutá osoba právo, aby jej Poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.  • Článok 6

   Kontrola nad vašimi informáciami od tretích osôb

   • 6.1

    V našich službách, aplikaciách, a na našich webstránkach nám povoľujete poskytnutie rôznych informácií, ktoré nám poskytnú tretie osoby napríklad povoľujete spojiť sa s vašimi kontaktami vo vašom telefóne, v e-mailoch, na rôznych sociálnych sietiach. Tieto informácie od tretích strán môžeme kombinovať a spojiť s informáciami, ktoré sme od vás získali počaš vášho využívania našich služieb. Hlavne by ste si mali uvedomiť, že pri integrácií tretích osôb alebo pri spolupráci s treťou stranou, vaše informácie, osobné informácie môžu byť automaticky zdieľané medzi našou spoločnosťou a treťou stranou.

   • 6.2

    Vaše informácie informácie používame nato, aby sme vám mohli poskytovať naše služby, produkty a ich pravidelné zlepšenia. Na základe týchto vecí nám pomáhajú udržiavať, chrániť naše produkty a služby, ďalej ich zlepšovať, monitorovať, analyzovať a podporovať ich bezpečnosť. Vaše informácie informácie môžeme použiť aj na podporu našich služieb, kde chceme získať spätnú väzbu o vašich skúsenostiach a to napríklad pomocou Cookies a iných podobných technológií.

   • 6.3

    Vaše informácie informácie môžeme použiť napríklad aj na overenie vašej identity, aby sme predišli neoprávneným prístupon k vášmu účtu, taktiež aj na zosobnenie našich služieb navrhovaným rôznych profilových informácií. Vaše informácie informácie môžeme čiastočne aj uchovávať, skladovať vo vašom zariadení napríklad pre rýchlejšie zobrazenie obsahu. Bez ohľadu na to, kde žijete alebo kde využívate naše služby, povoľujete nám prenos  spracovanie údajov z a do Slovenskej republiky a iných krajín, kde zákony o súkromí a ochrane údajov obsahujú menšiu ochranu než tie, ktoré platia vo vašej krajine.

    Vaše informácie informácie môžeme zdieľať aj s ostatnými používateľmi aplikácie, webstránky. Medzi tieto informácie patria použivateľské meno, používateľský nickname, vaše profilové video, vaša profilová fotka, vaše výzvy, fotky, vaše videá, vaše komentáre, koho sledujete ( following), vaše rôzne informácie ako využívate naše služby, zoznam vašich priateľov a kontaktov vo vašom zariadení.

    Vaše informácie informácie môžeme zdieľať aj s tretími osobami poskytovateľmi služieb, ktorí vykonávajú služby v našom mene, predajcami, ktorí poskytujú tovar prostredníctvom našich služieb a obchodnými partnermi, ktorí poskytujú služby a ich funkčnosť.

    Tak isto aj z právnych dôvodov môžeme zdielať vaše informácie ak sa, z rozumných dôvodov, domnievame, že je odhalenie informácií potrebné pri vyšetrovaní, náprave alebo vynútení akýchkoľvek potenciálnych porušení Podmienok služby, alebo na odhalenie a vyriešenie akéhokoľvek podvodu či obáv o bezpečnosť, či na ochranu práv, majetku a bezpečnosti nás, našich používateľov, či ostatných, alebo keď musíme poskytnúť tieto informácie v súlade s akýmkoľvek platným právnym procesom, požiadavkou vlády alebo použiteľným zákonom, pravidlom alebo reguláciou. Ak je naša spoločnosť zapojená do financovania, akvizície, fúzie, predaja aktív s inou spoločnosťou, môžeme zdieľať vaše informácie s tou spoločnosťou pred a po uzatvorení transakcie.

   • 6.4

    Odovdzávanie osobných informácií tretím stranám. Kto vaše osobné údaje spracúva a komu je odovzdávame?

    Kedže spracovávame vaše osobné údaje my ako správca, to znamená, že my stanovujeme účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a odpovedáme za ich riadne vykonanie. Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať tiež ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe správcu, a to:

    • v súvislosti s poskytnutím našich služieb, bezproblémového chodu našich stránok a aplikácii a uchovávanie dát konkrétne s partnermi prevádzkujúcim hostingové, cloudové a iné podobné dátové služby:
     • WEDOS Internet, Inc., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Czech Republic, Company ID: 28115708, VAT number: CZ28115708, https://datacentrum.wedos.com/cldata/272/politika-bezpecnosti-informaci.pdf
     • Heroku - Salesforce Data Protection Officer, The Landmark @ One Market Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105 - https://www.salesforce.com/company/privacy/ https://www.heroku.com/policy/privacy https://devcenter.heroku.com/articles/security-privacy-compliance
     • Firebase - Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047, https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html https://policies.google.com/privacy
     • Amazon Web Services, Inc.- AWS ,https://aws.amazon.com/de/privacy/ a https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies.html
     • Google Play - Google Ireland Limited (reg. number: 368047), located at Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland https://play.google.com/intl/en-US/about/privacy-security-deception/index.html
     • App store - Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, California, USA, 95014 https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/sk/terms.html https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/
    • vo vyhodnotení efektivity našich služieb, štatistík a zlepšenia našich služieb s partnermi prevádzkujúcim analytické, štatistické a iné podobné služby:
     • Slack Technologies Limited , 4th Floor, One Park Place, Hatch Street Upper, Dublin 2, Ireland - https://slack.com/privacy-policy
     • Matomo org - Innocraft, Address: 150 Willis St, 6011 Wellington, New Zealand, https://matomo.org/privacy-policy/, https://matomo.org/privacy/
    • reklamným a sociálnym sieťam, odovzdanie údajov reklamným a sociálnym sieťam, a to predovšetkým:
     • Google AdWords - Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008 a https://policies.google.com/technologies/ads a https://policies.google.com/privacy
     • Facebook Pixel - Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland , https://www.facebook.com/about/privacy/
     • Mailchimp - The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA https://mailchimp.com/legal/privacy/
    • Sociálne pluginy ktoré prevádzkovateľa môžu byť napojené pluginy (aplikácie) tretích strán ako je napr. Facebook, Google Plus, YouTube, Twitter, AddThis, Pinterest, Tumblr a pod. Tieto aplikácie sú uložené a spustené na serveroch tretích strán a na dáta, príspevky ktoré pomocoz týchto sietí zverejníte, zdieláte. Prevádzkovateľ nemá vplyv na zabezpečenie ochrany osobných údajov pri používaní aplikácií tretích strán. Nami požívané sociálne siete a ich zásady ochrany osobných údajov:
     • Twitter - https://twitter.com/privacy
     • Facebook - https://www.facebook.com/policy.php
     • Instagram - https://help.instagram.com/155833707900388
     • Youtube - https://support.google.com/youtube/answer/7671399?p=privacy_guidelines&hl=sk&visit_id=0-636628104979330734-3225424835&rd=1
     • Snapchat - https://www.snap.com/en-US/privacy/privacy-policy/
     • Google+ - https://www.google.com/intl/en_ALL/+/policy/
     • Pinterest - https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
     • Tumblr - https://www.tumblr.com/privacy
     • Add this - http://www.addthis.com/privacy

   Prihlásenie do našich služieb pomocou tretích strán

   Do niektorých našich Služieb ako sú napríklad aj aplikácie zverejnené a dostupné v obchodov App Store (https://www.appstore.com - pre všetky Apple zariadenia) a Google Play Store (https://play.google.com - pre všetky Android zariadenia) je možnosť prihlásiť sa pomocou tretích strán s vašimi existujúcimi kontami na sociálnych sietiach ako sú napríklad Facebook, Twitter, Google kontá.

   Z našich Služieb budete presmerovaný na stránku,aplikáciu alebo servery tretích strán ( v tomto prípade Facebook, Twitter, Google) a tam budete môct zadať už vaše existujúce prihlasovacie údaje, avšak treba brať ohľad nato, že ste opustili stránky, aplikácie či Služby ChallengesX a jednotlivé údaje zadáváte priamo im, alebo ste ich zadávali predtým im, a ChallengesX nezodpovedá za ich spracovanie v iných aplikáciách tretích strán resp. na ich stránkach. Taktiež v tom prípade súhlasíte s podmienkami používania aplikácie, služieb s ktorým sa prihlasujete. Jednotlivé údaje, ktoré chcete povoliť aby naša aplikácia spracovala a prevzala od tretích strán môžte následne povoliť po prihlásení.

   Prihlásenia do našich aplikácií pomocou tretích strán ktoré umožnujeme:

   • Twitter login - Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland , https://twitter.com/privacy https://help.twitter.com/en/managing-your-account/accessing-your-twitter-data
   • Google login - Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047, https://developers.google.com/identity/sign-in/
   • Facebook login - Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland , https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/web/login-button https://www.facebook.com/about/privacy/

   Akceptoveným zásad ochrany osobných údajov plno súhlasíte s tým tvrdeným, že naša spoločnosť nie je zodpovedná za spôsob, akou formou a akým spôsobom tretia strana zbiera alebo používa vaše informácie. Ako vždy odporúčame, aby ste si overili zásady ochrany osobných údajov každej aplikácie a webovej stránky, ktorú navštívite, vrátane tretích strán, na ktoré sa dostanete cez naše služby.  • Článok 7

   Kontrola reklamy a reklamných služieb dodávané treťou osobou

   • 7.1

    V našich aplikáciách a na našich stránkach sa používajú reklamy a taktiež využíváme služby ako sú napríklad Cookies ( viac v sekcií ,,Cookies,, - Článok 8 ) a iné sledovacie technológie. Tieto technológie môžeme poskytnúť tretím stranám, iným spoločnostiam na dalšie spracovanie, ktoré následne môžu spravovať, zhromaždovať ako využívate naše aplikácie, webstránky či služby. Takto získané informácie môžu byť použité na dôkladnejšie pochopenie vašich online aktivít ako sú napríklad analýza a sledovanie rôznych dát. Po dohode a odsúhlasený našou stranou môžu jednotlivé tretie strany – spoločnosti využiť naše informácie na našich serveroch, aby vám poskytli, ponúkali cielené reklamy na iné spoločnosti ( rôzne webstránky a aplikácie).

   • 7.2

    Tieto webové stránky môžu zobrazovať reklamy zahŕňajúce reklamy tretích strán a môžu vyť využité na zobrazenie reklamy na internetových stránkach tretích strán. Reklamný systém môže využiť technológiu PPC resp. PPI a remarketing. Tieto technológie sú na stránke použité kvôli tomu aby mohli užívateľovi poskytnúť najrelevantnejšiu ponuku a to aj na webových stránkach tretích strán. Prevádzkovateľ prostredníctvom personalizovanej reklamy zameranej na záujmy používateľa poskytuje zaujímavejšie zobrazovanie reklamy, ku ktorej má užívateľ osobný vzťah. Reklamy sa na týchto internetových stránkach a na webových stránkach tretích strán zobrazujú za pomoci technológie cookies a analýzy správania užívateľa na internete. Táto internetová stránka môže využívať reklamný systém Google AdWrods, Facebook Ads a pod..

    Naša spoločnosť nezodpovedá ani neodpovedá na signály proti sledovaniu, ktoré môže vysielať vaše zariadenie. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o reklamách, ako sa vám, zobrazujú, a budú zobrazovať a ako ich optimalizovať tak aby boli pre vás dané reklamy lepšie zamerané navštívte https://support.google.com/adwords/answer/6349091?hl=en  • Článok 8

   Cookies

   Táto webová stránka používa cookies k lepšovaniu používatelskej skúsenosti pri návšteve webovej stránky. Pri spracovávaní vašich osobných údajov, pri prevádzke našich webových stránok alebo vo všeobecnosti pri poskytovaní či podpore našich služieb môžeme použiť cookies a podobné technológie. Konkrétne používame tieto technológie na komunikáciu prostredníctvom priameho marketingu (oznámenia o novinkách, a push notifikácie), marketingovej analytike či zlepšseniu služieb. U nás máte kontrolu nad používaním súborov cookie pomocou nastavenia vášho internetového prehliadača ( napr. Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari resp. iné, detailne uvedené nižšie), kde môžete kedykoľvek zakázať súbory cookie.

   Prečo používame na našich stránkach cookies?

   Cookies hlavne využívame za účelom zlepšenia skvalitnenia našich služieb a k lepšiemu užívateľského zážitku. Tieto súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše vykonané akcie a preferencie (napríklad prihlasovacie údaje, vašu polohu kde prístroj používate, údaje kde a ako ste používali časti stránky ) v priebehu určitého časového obdobia.

   Hlavne cookies sa preto využíva aby ste ich nemuseli často a opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na našu alebo inú webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú. Cookies nám hlavne pomáha tak aby sme zlepšili naše služby, ktoré časti našej webstránky používate a zároveň pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma konkrétne na našej webovej stránke, ktoré konkrétne funkcie využívate, či viete nájsť na našej webovej stránke to čo presne hľadáte.

   Aby sme vedeli ponúkať čo najlepšie služby potrebujeme z našich webových stránok zaznamenávať rôzne informácie ak sú napríklad počet návštevníkov našich webových stránok, lokalitu týchto návštevníkov, a tiež aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevujete. Tieto Cookies súbory sa používajú tiež na to aby vám bola zobrazovaná reklama alebo iný obsah stránky takého obsauje, čo by vás najpravdepodnejšie bude zaujímať a ktoré sú pre vás čo najviac relevantnejšie vzhľadom na Vaše potreby a záujmy.

   Pri svojej prvej návšteve našej webovej stránky môžete Cookies Povoliť (Accept) alebo Zakázať (Decline) používanie cookies na svojom počítači, tablete, mobilnom telefóne alebo na iných zariadeniach.

   To je v súlade s nedávnymi legislatívnými požiadavkami na internetových stránkach, na ktorých treba získať výslovný súhlas od užívateľov pri príchode na stránku alebo alebo na čítanie súborov, ako sú súbory cookie na počítači užívateľa / zariadenia. Cookies sú malé súbory uložené na počítači užívateľa pevnom disku, ktorý sledujú, ukladajú a uchovávajú informácie o interakciách a využitie webových stránkach používateľa. To umožňuje webovej stránke, prostredníctvom svojho servera poskytnúť užívateľom na mieru vytvorené používatelské skúseností a zmeny nakonfigurované pre nich v rámci tejto webovej stránky.

   Povolenie alebo zakázanie cookies v bežných internetových prehliadačoch súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke http://www.allaboutcookies.org/

   Užívatelia sú upozornení, že ak chcú poprieť používanie a ukladanie cookies z týchto webových stránok na svojich počítačoch pevný disk by mali prijať potrebné opatrenia v rámci svojich webových prehliadačov nastavenia zabezpečenia blokovať všetky cookies z týchto webových stránok a jej externými slúžiacich dodávateľov.

   Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
   Internet Explorer - https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
   Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
   Opera - http://help.opera.com/Windows/10.50/en/cookies.html
   Safari - https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=sk_SK&viewlocale=en_US

   Ostatné súbory cookie môžu byť uložené na počítačoch pevný disk externými dodávateľmi, ak tento web používa programy, sponzorované odkazy alebo reklamy. Také cookies sú používané pre prevod a postúpne sledovanie a zvyčajne končí po 30 dňoch, aj keď niektorí môžu trvať dlhšie.

   Ktorú služby vyžívame na Cookies ?

   Táto stránka používa Matomo (Piwik). Matomo je webovo analytická služba a používa Cookies, male textové súbory, ktoré sú uložené na Vašom počítači a ktoré nám pomáhajú analyzovať interakciu používateľov na našich webových stránkach. Za týmto účelom sú údaje o využití (vrátane vašej IP adresy) vygenerované pomocou cookies prenášané na náš server a uložené na účely analýzy využitie a optimalizáciu našich webových stránok. Okamžitá anonymizácie vašej IP adresy zaisťuje, že Vás nemožno identifikovať. Informácie vytvorené cookies o Vašom používaní tohto webu nebudú ponúkané tretím stranám. Môžete vypnúť používania súborov cookie v nastavení prehliadača. V dôsledku toho nebudete môcť plne využívať naše webové stránky.

   Ak nesúhlasíte s ukladaním a analýzou údajov Vašich návštev na našich webových stránkach môžete zamietnuť ukladanie a použitie – viac nižšie. Ak tak urobíte, bude vo Vašom prehliadači uložený takzvaný súbor opt-out-cookie, ktorý zabráni spoločnosti Matomo zhromažďovať údaje o reláciách. Upozorňujeme, že pri zmazanie súborov cookie bude tiež zmazaný tento opt-out-cookie súbor pre zabránenie zhromažďovania a budete ho musieť znova uložiť.

   Prosím rozhodnite sa, či môže byť vo Vašom prehliadači uložený tento súbor cookie umožňujúci jednoznačnú webovú analýzu, ktorý dovoľuje vlastníkovi webu zhromažďovať a analyzovať rôzne štatistické informácie. Ak sa rozhodnete proti zhromažďovanie dát spoločností Matomo, musíte kliknúť na nasledujúci odkaz https://matomo.org/privacy/ na uloženie deaktivačného Matomo cookie do Vášho prehliadača. Údaje o Vašej návšteve aktuálne zhromažďuje spoločnosť Matomo web analytics. Viac o ich ochrane osobných údajov nájdete na: https://matomo.org/privacy-policy/

   Reklamné a marketingové cookies
   Ako bolo spomenuté že Cookies hlavne využívame za účelom zlepšenia skvalitnenia našich služieb a k lepšiemu užívateľského zážitku, tak využívame marketingové riešenia nasledovných tretích strán:

   • Google AdWords - Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008
   • Facebook Pixel - Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland , https://www.facebook.com/about/privacy/

  V prípade akékoľvek otázok ohľadom týchto Zásad ochrany osobných údajov kontaktujte na privacy@challengesx.com

  V Bratislave tím ChallengesX