Podmienky používania
ChallengesX

Naposledy aktualizované, upravené a platné od: 22.5.2018

Tieto sú podmienky (ďalej ako "Podmienky ", "podmienky služieb") používanie pre stránku www.challengesx.com a mobilné aplikácie ChallengesX na platformách iOS, Android. Tieto stránky, aplikácie a služby prevádzkuje ChallengesX, Zoltán Márton – CHX so sídlom Štúrova 1419/41 94901 Nitra – Staré mesto, IČO: 45414581, Slovakia, Europe (ďalej ako "Prevádzkovateľ ", "Poskytovateľ ", "ChallengesX", "my" , "My", "náš" , "my" alebo "firma", "aplikácia"). Prevádzkovateľa je možné kontaktovať na e-mailovej adrese info@challengesx.com alebo aj telefonicky na čísle: +421944607208.

Internetová webstránka: challengesx.com, mobilné aplikácie ChallengesX (ďalej aj ako "služby", "aplikácie", "stránka" )

Aplikácia: mobilné aplikácie ChallengesX na platformách iOS, Android(ďalej aj ako "služby", "aplikácie")

Užívateľ: Návštevník internetovej stránky www.challengesx.com a všetkých ich podtránok , používateľ mobilných aplikácií ChallengesX (ďalej ako "Užívateľ", "používateľ", "dotknutá osoba", "vy", "vami", "zákazník" )

V prípade akékoľvek otázok ohľadom týchto Podmienok používania vyhľadajte našu sekciu: FAQ, kde je uvedených mnoho otázok na ktoré sa naši používatelia najčastejšie pýtajú, alebo nás neváhajte kontaktovať nasledujúcimi kontaktami:

ChallengesX
Department: Privacy
Zoltán Márton - CHX
Štúrova 1419/41 94901 Nitra – Staré mesto
Slovakia, Europe
E-mail: privacy@challengesx.com

ChallengesX predstavuje jednoduchú a zábavnú formu komunikácie s priateľmi a ľuďmi na celom svete. S použivaným aplikácie ChallengesX môžeš posielať jednoduché výzvy (challenge) pre tvojich priateľov alebo náhodne vybranej osobe z celého sveta. Taktiež môžeš posielať hlasovanie na tých najlepších ,,Challengerov,, aby vykonali tie najzaujímavejšie výzvy (challenge). Hlavným cieľom ChallengesX je dostať sa s virtuálného prostredia do reálného života pomocou výziev (challenge), opustiť tradičné sociálne siete, kde ibaa chatujete a žiť zaujímavo.

Využitím rôznych našich služieb (ďalej nazývané len „Služby“) v aplikácií, na webstránke tvojim kamarátom môžeš posielať aj rôzne videá, fotky a ich komentovať, či vymienať s nimi rýchle správy. Vytvorili sme tieto podmienky používania (ďalej len „Podmienky“), aby sme vás informovali, oboznámili s pravidlami, ktoré riadia váš vzťah s našou stranou – s nami. Tieto Podmienky sú právnou zmluvou medzi vami a ChallengesX, s. r. o. a preto vás žiadame, aby ste si ich pozorne prečítali, lebo využívaním Služieb automaticky súhlasíte s Podmienkami. V prípade ak s Podmienkami nesúhlasíte, opustite naše aplikácie a webstránky a nevyužívajte naše Služby.

Dôležité:

Už dopredu vás upozorňujeme, že nasledújúce Podmienky používania neskôr obsahujú detailne uvedené podmienky pri riešení sporov. Vy a ChallangesX súhlasíte, že spory, práva a povinnosti ( akceptovanie Podmienok používania) medzi vami budú riešené povinne právnym poriadkom Slovenskej republiky bez ohľadu na právnu povahu zmluvných strán a ich krajinu, či štátnu príslušnosť.Zároveň sa obe strany vzdávajú práva účasti na skupinovej žalobe.

 • 1. Prihlásenie sa do našich Služieb

  • 1.1

   Naša aplikácia, stránka ani firma neadresuje, ani neposkytuje žiadne služby deťom, ľudom, ktorých vek nedosiahol aspoň 13 rokov. Naše Služby môžu využívať všetci ľudia ktorých vek dosiahol 13 rokov, ciže minimálny vek pre vytvorenie účtu a používanie Služieb je 13 rokov. Ľudia, ktorých vek nedosiahol aspoň 13 rokov, majú zakázané využívať naše Služby a musia opustiť ihneď našu aplikáciu, webstránky. Keďže našu aplikáciu využívajú rôzne vekové kategórie a typy ľudí, skupiny v niektorých prípadoch môžeme požadovať výšší vek pre používanie jednotlivých našich Služieb, aby sme vedeli my a naši partneri poskytovať dodatočné Služby s dodatočnými podmienkami, čo najvačsou efektivitou a bezpečnosťou. Aj preto vás žiadame aby ste prečítali všetky Podmienky v našej aplikácie a na našej stránke.

  • 1.2

   Pri splnení podmienky veku uvedené v bode 1.1. a pri využití našich Služieb prehlasujete aj nasledovné:

   • Vaše správanie prispôsobite pri používaní Služieb týmto Podmienkam a všetkým platným miestnym, štátnym, národným a medzinárodným zákonom, pravidlám a predpisom a nevykonávate žiadne správanie porušujúce tieto Podmienky,zákony, pravidlá a predpisy.
   • Ak používate naše Služby v mene nejakej firmy, organizácie,spoločnosti alebo inej osoby napríklad známej osoby, prehlasujete, že ste oprávnený udeliť všetky licencie stanovené týmito Podmienkami. Zároveň prehlasujete, že s týmito Podmienkami súhlasíte aj v mene spoločnosti či organizácie.
   • Ste plne schopní vytvoriť záväznú zmluvu so našou spoločnosťou ChallengesX a zároveň prehlasujete to, že ak máte od 13 do 17 rokov, váš rodič alebo zákonný zástupca si prečítal tieto Podmienky a plne súhlasí s nimi.
   • Nemáte zákonmi Slovenskej republiky a Spojených štátov amerických (USA alebo inou aplikovateľnou jurisdikciou zakázené obdržiavať Služby. To v podstatete znamená, že sa nenachádzate na žiadnom zozname Špeciálne vybraných občanov Ministerstva financií Slovenskej republiky a Ministerstva financií USA a nevzťahujú sa na vás žiadne poobné zákazy.
 • 2. Podmienky používania našich Služieb

  • 2.1

   ChallengesX predstavuje jednoduchú a zábavnú formu komunikácie s priateľmi a ľuďmi na celom svete. ChallengesX ponúka svojim užívateľom rôzne Služby ako napríklad vytvárať rôzne výzvy (challenge), zapájať sa do rôznych výziev (challenge), posielať, nahrať alebo pridávať rôzne videá, fotky, komentáre, či vymienať, posielať rýchle správy. Preto ak využijete naše Služby odovzdávate nám všetky vlastnícke práva na pôvodný obsah a s tým udelíte ChallangesX celosvetové a trvalé sublicencie a prenosné licencie bez vášho nároku na honorár.

  • 2.2

   Ako už bolo spomenuté, s využitím našich Služieb nám odovzdávate všetky vlastnícke práva na pôvodný obsah a s tým udelíte ChallangesX celosvetové a trvalé sublicencie a prenosné licencie bez vášho nároku na honorár. Tieto licencie môže použiť ChallengesX na neobmedzené účely pri poskytovaní svojich Služieb na uloženie, archivovanie, dodávanie, propagovanie, spravovanie či zlepšovanie svojich Služieb, tak isto aj môže ChallengesX poskytovať tieto Služby a licencie, pre našich obchodných partnerov na publikáciu, vysielanie, distribúciu, alebo zverejnenie mimo Služieb.

   ChallengesX môže na základe týchto licencií v akejkoľvek forme a pomocou akýchokoľvek súčasne známych ( aj budích technologií) médií a metód:

   • Verejne používať, zobraziť, propagovať, predvádzať váš obsah
   • Verejne distribuovať, vystavovať či vysielať váš obsah
   • Urobiť zmeny vo vašom obsahu, alebo použit iba niektoré časti
   • Uložiť, upravovať, archivovať, skladovať váš obsah
   • Vytvárať kópie vášho obsahu v neobmedzenom množstve

  • 2.3

   Vytvorili sme aj možnosti pre vás aby ste si vedeli spravovať, kontrolovať váš to, že kto môže a nemôže vidieť váš zverejnený obsah ako sú napríklad výzvy (challenge), videá, obrázky alebo vaše správy, komentáre. V našich Zásada ochrany osobných údajov nájdete detailnejšie informácie.

  • 2.4

   Pre ChallengesX a jeho obchodným partnerom udeľujete neobmedzené, celosvetové, neprestajné práva a licencie na použitie vášho mena, hlasu a vašej podoby cez akékoľvek médiá a distribučné kanály, ktoré existujú v súčasnej dobe, ale aj v technológiách budúcnosti hlavne v spojení s Newsfeed službou ( Novinky) alebo iným obsahom, na ktorých sa objavíte, ktoré vy pridáte, nahrajete, pošlete alebo vytvoríte ( napríklad novu výzvu). Preto ako už aj bolo spomenuté pri využívaní našich Služieb nám odovzdávate všetky vlastnícke práva na pôvodný obsah a s tým udelíte ChallangesX celosvetové a trvalé sublicencie a prenosné licencie bez vášho nároku na honorár a nie ste oprávnený vyžadovať akúkoľvek finančnú či inú kompenzáciu od ChallengesX alebo od našich obchodných partnerov, ak sa vaše meno, podoba alebo hlas poskytne pomocou Služieb. Váš obsah môžeme kedykoľvek vymazať, posudzovať, preveriť ( či napríklad neporušujú nejaké pravidlá) z akéhokoľvek dôvodu, vrátane nášho podozrenia, že váš obsah narúša naše Podmienky. Napriek tomu však ostanete zodpovedný za všetok obsah, ktorý vytvoríte, pridáte, uložíte, či pošlete prostredníctvom našich Služieb.

  • 2.5 Skúšobná verzia

   Počas využívania našich služieb môžeme my alebo iné osoby, či spoločnosti samozrejme v našom zastúpení ponúkať rôzne skúšobné verzie platených predplatných služieb na dobu určitú bez úhrady alebo za zníženú cenu (ďalej len „skúšobné verzie“). Účelom skúšobnej verzie je výskúsať nové možnosti aplikácie, ktoré môže používateľ využívať napríklad iba pri získaní vopred definovaného počtu nasledovateľov ( followers) a to bezplatne na dané obdobie.

   Naša spoločnosť ChallengesX si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia rozhodnúť, či ste oprávnení na využitie skúšobnej verzie a základe platných právnych predpisov môže naša spoločnosť upraviť alebo zrušiť skúšobnú verziu kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia a zodpovednosti v čo najväčšej možnej miere povolenej v rámci právnych predpisov.

   V prípade ak sa rozhodnete využiť niektoré naše skúšobné verzie, môžeme od vás požadovať aby ste nám poskytli svoje platobné údaje ( napríklad údaje z platobnej karty) na spustenie skúšobnej verzie.

   Po skončení jednotlivých skúšobných verzií vám môžeme automaticky začať účtovať poplatok za využívanie príslušných platených predplatných a to hneď na prvý deň po uplynutí skúšobnej verzie a pravideľnou mesačnou frekvenciou. Taktiež poskytnutím vašich platobných údajov pri skúšobnej verzie súhlasíte s týmto poplatkom s využitím týchto údajov.
   V prípade ak nechcete tento poplatok platiť v žiadnom prípade alebo chcete zrušiť predplatné týchto služieb, môžete to vykonať dvoma spôsobmi:

   1. Prostredníctvom možnosti: Zrušiť predplatné (Cancel the subscription), ktoré nájdete v Nastaveniach aplikácie.
   2. Prostredníctvom možnosti: Zmazať účet ( Delete account), ktoré nájdete v Nastaveniach aplikácie.

   S tým že aj Zrušiť predplatné ( možnosť A.) a aj Zmazať účet (možnosť B.) musíte vykonať pred skončeným skúšobnej verzie, či pred skončeným pravidelného mesačného obdobia. Naša spoločnosť ChallengesX nevracia žiadne poplatky za ktoré ste už zaplatili.

   Skúšobné verzie našich Služieb a produktov

   Kedže sme mladá začínajúca spoločnosť naše produkty a služby vyvíjame postupne avšak s najvačším nasadeným sa snažíme ich vydávať čo najmejším počtom chýb a v čo najkratšom možnom intrvale. Tieto skúšobné a testovacie verzie (ďalej len „skúšobné verzie“, „beta“, „demo“) vždy označujeme na našich produktoch, službách ako ,, beta ,, verzie.

   Beta - skúšobné a testovacie verzie sú verzie softvéru, či služby ktoré sú vo štádiu testovania a pokúšáme odhaľovať chyby, ktoré následne odstraňujeme, sú to nedokončené verzie softvéru. Hlavný dôvod, prečo vydávame beta verzie je ten, že používateľ získa možnosť pracovať s najnovšou verziou aplikácie, vyškúsať všetky funkcie a používatelia sú zadarmo informovaní aj o chybách, či aktualizáciách. Tieto beta verzie pravidelne aktualizujeme na našich webových stránkach www.challengesx.com – web verziu a na Google Play store https://play.google.com/ či Apple App store - https://www.appstore.com/ naše aplikácie.

 • 3. Obsahy na ChallengesX

  • 3.1

   Na ChallengesX jednotlivé výzvy, videá, fotky, kommentáre a další obsah, či Služby tvoria hlavne používatelia aplikácie, webstránky alebo je tvorení tretími stranami ( napríklad firmy, inštitúcie) či iní prispevovatelia. ChallengesX má právo kontrolovať a posúdiť všetok obsah, čo sa objaví v rámci ich Služieb alebo čo použivatelia vytvoria alebo umiestnia na serveri ChallengesX. Obsah, na ktoré má podozrenie, že je proti pravidlám Služieb a Podmienok alebo narušuje iné záležitosti má právo zmeniť alebo úplne odstrániť - vymazať.

  • 3.2

   Obsah môže byť vytvorený a pridaný verejne, alebo súkromne, stále je výhradne v zodpovednosti danej osoby alebo organizácie, ktorá ho vytvorila a nemôžeme zobrať, ani neberieme zodpovednosť za akýkoľvek obsah, ktorý ostatní poskytnú cez naše Služby. Kedže všetok obsah neposudzujeme v rámci našich Služieb, tak nemôžeme garantovať, že všetok obsah, ktorý je pridaný pomocou našich Služieb bude vždy súhlasiť s našimi Podmienkami, alebo Pokynmi.

 • 4. Ochrana osobných údajov a súkromie

  • 4.1

   Vaše súkromné informácie pri využívaní našich Služieb sa snažíme držat v bezpečí. Všetky dôležité informácie o tom ako narábame s vašimi informáciami keď využívate naše Služby, čo sa týka súkromia môžete prečitať v našom dokumente Zásady ochrany osobných údajov pre ChallengesX. Prečítaným a akceptovaným týchto Podmienok súhlasíte aj s tým, že ste prečítali a súhlasili aj našimi Zásadami ochrany osobných údajov pre ChallengesX spomenuté vyššie avšak budete vyzvaní ich akceptovaní alebo odmietnutí samostatne.

 • 5. Práva a povinnosti ostatných

  • 5.1

   Naša firma kladie veľký dôraz na dodržanie plynulý a bezchybový chod aplikácií, stránok, rôznych pravidiel a ochranu súkromia svojich používatelov, ak aj ChallengesX tak aj vy ( používateľ) by ste mali rešpektovať naše Podmienky, aj kvôli tomu uvedieme pár dôležitých vecí, ktoré nemôžete zverejnovať, používať v našich aplikáciach, webstránkach.

   Obsah, ktorý by ste nemali používať v našich aplikáciach, na našich webstránok:

   1. Logá, značky, brand – alebo iné materiály od iných autorov, vlastníkov, alebo od našej spoločnosti
   2. Videá, fotky, dizajny, komentáre alebo iné súbory od iných autorov, vlastníkov, alebo od našej spoločnosti
   3. Dalšie dokumenty,či súbory od iných autorov, vlastníkov, alebo od našej spoločnosti

   Obsah, na ktorý nemáte povolenie v našich aplikáciach, na našich webstránok:

   1. By ste nemali kopírovať, zobrazovať, rozmnožovať, stahovať jeho akúkoľvek časť

   Obsah, ktorý by ste nemali používať, pridávať v našich aplikáciach, na našich webstránok:

   1. Ohovára, zneuctieva iných ludí, spoločnosť či veci
   2. Spamuje iným ľudom, a tak ich otravuje ( posiela nevyžiadanú a hromadne rozosielanú správy, poštu)
   3. Narušuje alebo nedodržiava práva na ochranu osobnosti
   4. Narušuje alebo nedodržiava práva súkromia alebo autorských práv
   5. Narušuje alebo nedodržiava práva značky, identity či iného vlastníctva iných ľudí;

   Takže na našich stránkach, aplikáciách a službách nemôžete zverejnovať obsah na ktorý nemáte plné právo podľa Zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom zákone Slovenskej republiky alebo podľa zákona Digital Millennium Copyright Act. Tieto Podmienky vám tiež nezaručujú žiadne práva na používanie materiálov z aplikácie ChallengesX, alebo webstránky inak, než je to povolené v týchto Podmienkach.

 • 6. Autorské práva v rámci našich Služieb

  • 6.1

   ChallengesX rešpektuje požiadavky stanovené v autorskom zákone Zákon č. 185/2015 Z. z. Slovenskej republiky v zákone Digital Millennium Copyright Act. a preto sa snaží urobiť všetky kroky vedúce k urýchlenému odstráneniu akéhokoľvek materiálu z našich Služieb, ktoré porušujú autorské práva, a ktoré v priebehom poskytovania našich Služieb odhalíme. Ako našou stranou bude zistené, že ktokoľvek z používateľov opakovane porušil autorské práva, podnikneme náležité kroky, ktoré budú v našich možnostiach, na ukončenie - vymazanie účtu tohto používateľa. Avšak materiály s tým spojené môže ChallengesX uchovať, uložiť na dalšie použitie. Ak ste presvedčený, že čokoľvek na našich Službách porušuje autorské práva, ktorými disponujete alebo ich rovno vlastníte, vyplňte prosím, formulár na našej stránke. Takisto môžete podať oznámenie nášmu oddeleniu ,, Copyright,, na nasledujúce kontakty:

   ChallengesX
   Department: Privacy
   Zoltán Márton - CHX
   Štúrova 1419/41 94901 Nitra – Staré mesto
   Slovakia, Europe
   E-mail: privacy@challengesx.com

  • 6.2

   Ak podáte oznámenie nášmu oddeleniu ,,Copyright,, pre autorské práva, musí vyhovovať podmienkam uvedeným v autorskom zákone Zákon č. 185/2015 Z. z. Slovenskej republiky a materiálom podľa 17 U.S.C. § 512(c)(3) - USA. To znamená, že musí detailne obsahovať aj:

   • Osobné výhlásenie o tom, že ste stopercentne istý, že materál alebo obsah, ktorý chcete nahlásiť nebolo povolené vlastníkom autorských práv alebo jeho zákonnými zástupcami.
   • Taktiež podávateľ oznámenia musí poskytnúť vyhlásenie pod trestom za krivú prísahu o tom, že má právo a príslušné oprávnenia konať v mene vlastníka autorských práv.
   • Kontaktné informácie osoby, presnú adresy osoby, telefonné čislo v medzinárodnom tvare, a e-mail ako aj fyzické, či elektronické podpisy podávateľa a aj vlastníka autorských práv alebo jeho zákonného zástupcu.
   • Informačný materiál alebo odkaz, či kópia informačného, osvedčujúcého materiálu
   • Tak isto aj vysvetlenie detailného popisu porušenia autorských práv, ako a akým spôsobom boli porušené, aký materiál je potrebné skúmať, odstrániť alebo deaktivovať k nemu prístup.
   • Všetok materiál by malo byť aj v okrem slovenského jazyka aj v anglickom jazyku

 • 7. Bezpečnosť využívania našich Služieb

  • 7.1

   Kedže ChallengesX je hlavne o výzvach a ich vykonaní v reálnom živote medzi dvoma stranami, to obnáša určité riziká pri vykonávaní daných výziev ( challenge),činností. Bohužiaľ, preto nemôžeme zaručiť sto percentnú bezpečnosť našich Služieb, a hlavne preto vás žiadame aby ste naše Služby nepoužívali pri aktivitách, ktoré by mohli ohrozovať vaše zdravie a bezpečnosť a zdravie a bezpečnosti ľudí okolo vás. Pri vytváraný videí, fotiek a iných materiálov ako napríklad dôkaz o vykonaní jednotlivých výziev ( challenge) snažte sa navystavovať seba ani iných riziku a nebezpečenstvu.

  • 7.2

   Kedže obsah na ChallengesX je hlavne od našich používatelov, a o vykonaní výziev vašou osobou alebo inou stranou, preto používaním našich Služieb súhlasíte, aj s tým že:

   1. Nebudete seba ani ostatných pri vykonávaní výziev vystavovať nebezpečenstvu.
   2. Nebudete zverejnovať, pridávať obsah, ktorý má pornografický, nasilný, nenávistný charakter ani obsah, ktorý obsahuje nejaké vyhrážky alebo grafické násilie
   3. Nebudete používat naše Služby proti pravidlám uvedených v týchto Podmienkách
   4. Nebudete nikoho povzbudzovať k ani podporovať v akejkoľvek aktivite, ktorá je proti pravidlám uvedených v týchto Podmienkách.
   5. Nebudete kopírovať, množiť obsah ChallengesX.
   6. Nebudete kopírovať či napodobnovať jednotlivé časti ani koncept aplikácie.
   7. Nebudete používat, ani nepoužijete robotov alebo iné techniku aby ste získali prístup k používateľlom alebo k Službám na ChallengesX.
   8. Nebudete posielať, či nahrávať vírusy alebo iné zákerné kódy a nebudete kompromitovať bezpečnosť našich Služieb ani žiadnym iným spôsobom.
   9. Nebudete zverejnovať vaše prihlasovacie údaje.
   10. Nebudete používať ani vyžadovať prihlasovacie údaje od iných používateľov bez nášho alebo ich súhlasu.
   11. Nebudete zverejnovať, pridávať obsah, ktorý narušuje, zlé vplýva alebo spôsobuje negatívne vplyv na ostatných používateľov alebo akékoľvek iný obsah, ktorý bráni v plnom využívatí našich Služieb.
   12. Nebudete sa snažiť dostať do našich systémov alebo sietí, Služieb, rôznych oblastí alebo funkcií, ktoré nie sú povolené alebo verejne prístupnené pre našich používateľov.
   13. Nebudete sa snažiť dostať do našich systémov a sietí, čo s týka bezpečnosti našich Služieb a tým testovať, skenovať naše Služby, či údaje na našich serveroch a sietí.
   14. Nebudete sa snažiť dostať do našich systémov a sietí, pomocu iných programov či rôznych aplikácií, ktoré by mohli pôsobiť na kontá, obsah, či funkčnosť našich Služieb.

 • 8. Váš používateľský účet

  • 8.1

   Máte plnú zodpovednosť za akékoľvek činnosti, ktoré vykonávate pomocou vášho účtu, preto je nesmierne dôležité aby ste mali svôj účet dostatočne zabezpečený silným heslo, ktoré nepoužívate pre žiadne iné služby alebo účty. Používaním Služieb okrem iného súhlasíte aj s tým, že si vytvoríte iba jeden účet a nevytvoríte žiadny ďalší účet, ak bol váš predošlý účet zablokovaný. Druhý či duplikovaný nový účet je možný vytvoriť iba našim písomným súhlasom a predošlej dohody s našou spoločnosťou. Taktiež je zakázané svoj účet na ChallengesX predať alebo prenajať inej osoby, alebo organizácie, obsah na Newsfeed, Výzvy (Challenges), videá, fotky či iné dokumenty, súbory. Súhlasite aj s tým že nebudete zverejnovať vaše heslo a nebudete sa prihlasovať alebo sa snažiť dosiahnuť prístup k Službám pomocou treťo-stranných aplikácií alebo klientov.

 • 9. Financie a platby

  • 9.1

   Snažíme sa mnoho našich Služieb ponúkať bezplatne. V našich aplikáciách a Službách Vám ponúkame rôzny virtuálne služby, virtuálny tovar, virtuálne licencie a rôzne naše virtuálne produkty (ďalej len ,, Produkty,,), ktoré si môžete aj kúpiť a následne použiť pomocou našich Služieb. Na hore spomínané Produkty pomocou našich Služieb si kúpite iba limitované povolenie na ich použitie, ale tie Produkty nevlastníte. Naše Produkty môžete zakúpiť pomocou tretích strán napríklad: pomocou Google Play Store – pre všetky Android zariadenia alebo pomocou App Store – pre všetky Apple zariadenia.

  • 9.2

   Z našich Služieb budete presmerovaný na stránku alebo na aplikáciu tretích strán ( v tomto prípade Google Play Store, App Store ) a tam budete môct naše Produkty kúpiť, avšak treba brať ohľad nato, že ste opustili Služby ChallengesX a platby vykonávate priamo im, a ChallengesX nezodpovedá za platby a ich spracovanie v ich aplikácií, na ich stránkach. Vašou zodpovednosťou je spravovať vaše nákupy na aplikáciách tretích strán ( v tomto prípade Google Play Store, App Store ) ako aj oboznámenie sa informáciami ohľadom zákazu nákupov na vašom zariadení a taktiež podmienkami používania aplikácie, v ktorej nakupujete. Treba dať pozor aj nato, že keď ste nedosiahli 18 rokov, predtým než vykonáte akýkoľvek nákup sa musíte sa obrátiť na svojich rodičov, zakonných zástupcov aby ste získali povolenie.

  • 9.3

   Naša zodpovednosť začína po tom, čo stlačíte „Kúpiť“, a následne vám dávame okamžitý prístup k vášmu nákupu, daným Produktom začo ste zaplatili, čiže v tom okamihu sme dodali Produkty a preto sa vzdávate všetkých práv, ktoré povoľujú zrušiť nákupy potom ako boli realizované a hotové, tak isto aj vrátenie peňazí za nákup. Všetky nákupy v aplikáciách sú nezvratné a akceptovaným týchto Podmienok taktiež súhlasíte s tým, že ChallengesX nemá povinnosť vrátiť peniaze ani z akéhokoľvek dôvodu. ChallengesX za mnoho svojich Služieb nevyžaduje poplatky. V prípade ak za nejaké naše Služby požadujeme poplatky, tieto peniaze uhrádzáte od nás nezávislej tretej strane, a teda spadajú pod ich podmienky používania.

  • 9.4

   S akceptovaným Podmienok súhlasíte s aj tvrdeniami, že:

   • Naše Produkty a Služby môžeme zmeniť kedykoľvek bez predošlého súhlasu od vás, alebo bez predošlého upozornenia a nezodpovedáme vám, ani žiadnej inej strane ak toto spravíme.
   • Pri zrušení účtu sa naše Produkty a Služby, ktoré boli kúpené tiež sa zrušia, čiže stratíte vtedy všetky vaše Produkty a Služby, a ich obnova nie je možná.
   • Niektoré naše Produkty a Služby môžete používať aj viackrát.
   • Niektoré naše Produkty a Služby môžete používať IBA raz.

   Prečítajte dôkladne popis jednotlivých Produktov a Služieb, či je tá, za ktorú zaplatíte.

 • 10. Licenčné podmienky

  • 10.1

   ChallengesX umožnuje a udeľuje licencie na svoje Produkty a Služby každému, kto akceptoval Podmienky, tieto licencie a Podmienky slúžia jedine iba na jeden účel, a tým je prístup k Službám a Produktom na ich využitie. Ako už bolo spomenuté v predošlom bode ChallengesX umožnuje a udeľuje licencie na svoje Produkty a Služby len na ich využívanie avšak s tým vám zaručí:
   Celosvetové licencie, Osobné licencie, Nevylučujúce licencie, Neprevoditeľné licencie, Odvolateľné licencie bez možnosti sublicencie a bez nároku na honorár.

  • 10.2

   Keďže ChallengesX umožnuje a udeľuje licencie na svoje Produkty a Služby len na ich využívanie, tak z toho dôvodu prísne zakazuje:

   • Upravovať a rozširovať akúkoľvek časť našich Produktov a Služieb
   • Kopírovať a predávať akúkoľvek časť našich Produktov a Služieb
   • Prenajímať akúkoľvek časť našich Produktov a Služieb
   • Analyzovať o extrahovanie zdrojového kódu našich Produktov a Služieb
   • Pokúšať sa o extrahovanie zdrojového kódu našich Produktov a Služieb
   • Nabúrať sa do našich Produktov a Služieb

   Každú z uvedených činností môžete vykonávať iba s povoleným a predošlým písomným súhlasom ChallengesX. Pravidelne robíme rôzne zlepšenia, zmeny v našich všetkých Produktov a Služieb, ktoré sa pre efektívny a bezproblémový chod našich Služieb a Produktov môžu automaticky sťahovať a inštalovať do vašich zariadení. V prípade ak sa chcete pozrieť alebo zmeniť tieto automatické sťahovania a inštalácie, môžete ich vykonať v nastaveniach vášich zariadení. Hlavná myšlienka tohto bodu je, že ChallengesX umožnuje a udeľuje licencie na svoje Produkty a Služby len na ich využívanie a nie na ich kopírovanie.

 • 11. Služby tretej strany

  • 11.1

   Pri využívaní našich Služieb a Produktov môžete využívať zároveň aj služby, produkty a služby iných spoločností, ktoré sú prevádzkované treťou stranou a sú dostupné pomocou našich Služieb a vzťah medzi vami a poskytovateľom služieb je vymedzený pomocou podmienok používania každej z týchto strán a taktiež vrátane Služieb, ktoré poskytujeme spoločne s treťou stranou v našich Produktoch a Službách.Výlučne používateľ nesie zodpovednosť zato, aké podmienky používania tretích strán akceptoval a z nich vyplývajúce následky, konania a záležitosti. ChallengesX za tieto dohody s tretími stranami nenesie zodpovednosť. Viac o ochrane osobných údajov dočítáte v dokumente Zásady ochrany osobných údajov ChallengesX.

 • 12. Poplatky za využívanie podporných Služieb od tretích strán

  • 12.1

   Tento bod sme definovali preto, aby sme predišli nedorozumeniam medzi našou a vašou stranou pri využívaní našich Produktov a Služieb. Skoro všetky naše Produkty a Služby vyžadujú internetové, mobilné propojenia a keďže vačšinou tieto pripojenia sú spoplatnené ChallengesX nenesie zodpovednosť za žiadne mobilné poplatky, poplatky za prenos dát a iné poplatky, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní Služieb a Produktov. Za tieto poplatky je zodpovedný iba sám používateľ. Hlavná myšlienka tohto bodu je, že ChallengesX odporúča napríklad využívanie bezplatných internetových pripojení Wifi ( Free Wifi).

 • 13. Zodpovednosti a náhrady skôd

  • 13.1

   Ako už bolo spomenuté v predchádzajúcich bodoch aj viac krát, že na ChallengesX obsah vytvárate vy (používateľ, alebo tretia strana) a ChallengesX neručí za obsah a ani neberie žiadnu zodpovednosť za obsah, ktorý pomocou našich Produktov a Služieb zverejníte, propagujete, vytvoríte, kopírujete, nahrajete či uložíte. Naše Služby a Produkty sa snažíme poskytovať našim používateľom tak, aby nevznikli žiadne nepríjemnosti, ale môžu sa nastať situácie, že sa nám to nepodarí, keďže náš obsah väčšinou tvoria naši používatelia.

   Napriek tomu ChallengesX nemôže zaručiť ani garantovať, že všetky jeho Služby a Produkty vždy budú :

   • správne a aktutálne, čo sa týka aj akékoľvek obsahu od používateľov na ChallengesX
   • bezpečné, spoľahlivé a bezchybné
   • bez meškania
   • bez problémov a nedokonalosti

   S akceptovaným týchto Podmienok súhlasíte aj s tým, že sa môže stať, že budete vystavený takým obsahom, ktoré môže byť nezákonné, klamlivé či pohoršujúce, a za takýto obsah ChallengesX nezodpovedá. Naše Služby a Produkty sú poskytované bez akejkoľvek záruky, garancie alebo vyplývajúce, ale nie limitované na predajnosť, vhodnosť na isté účely, označenia a neobmedzenosť.

  • 13.2

   Ako je to dovolené zákonmi čo najvačšom množstve nie sú ChallengesX, ani ich všetky členovia a zamestnanci, ani naši konatelia a akcionári, ani naši spolupracujúci, dodávatelia zodpovedný za akékoľvek náhodné, následkové, nepriame škody a trestné škody,straty na profite alebo výnose, či už spôsobené nepriamo alebo priamo. Ani ChallengesX ani ostatní vyšsie menovaní nie sú zodpovední za akúkoľvek stratu ( rôzne straty dát, straty priazní a použiteľnosti), ktorá by sa mohli vyskytnúť a vzniknúť z neoprávneného prístup do používateľských kont ( napríklad úpravu vašich príspevkov, videí, fotiek, posielanie správ vo vašom mene a podobne) alebo z konania,obsahu od tretích strán alebo od iných používateľov. Taktiež ani za prístupnosti, neprístupnosti ku použitiu našich Služieb či Produktov. V žiadnom prípade neprekročí súhrnná zodpovednosť ChallengesX pri všetkých sťažnostiach, týkajucich sa Služieb a Produktov 100 EUR alebo inú sumu, ktoré ste zaplatili ChallengesX za posledných 12 mesiacov. Niektoré súdné právomoci nepovoľujú výlučne alebo limitovanie určitých skôd aj preto sa na vás niektoré vylúčenia a limitácie nemusia vzťahovať. Súhlasíte s odškodnením, obranou a tvrdením o neškodnosti ChallengesX, našich členov a zamestnancov, našich konateľov a akcionárov, našich spolupracujúcich, dodávateľov, právnikov od a proti akýmkoľvek a všetkým obvineniam, pokutám, poškodeniam, stratám, škodám, zodpovednostiam a výdavkom (vrátane platu advokátov) spôsobeným, alebo vo vzťahu s vašim prístupom k Službám, obsahu alebo narušeniu týchto Podmienok. Ak súhlasíte s týmito Podmienkami kvôli nejakých obchodných vzťahov alebo biznisu, toto nariadenie odškodnenia platí aj na obchodný vzťah alebo biznis.

  • 13.3 Odškodnenie

   V maximálnom možnom rozsahu povolenom právnymi predpismi súhlasíte s tým, že odškodníte, budete brániť a chrániť spoločnosť ChallengesX, jej spriaznené subjekty a ich konateľov, akcionárov, manažérov, predstaviteľov, zamestnancov a zástupcov a autorizovaných operátorov proti všetkým možným nárokom, žalobám, súdnym sporom či konaniam a tiež všetkým možným stratám, záväzkom, škodám, nákladom a výdajom (vrátane primeraných honorárov právnymi zástupcami) vyplývajúcimi alebo nahromadenými -a- v dôsledku používania služby ChallengesX v rozpore s touto Zmluvou a -b- v súvislosti s vašimi produktmi, službami, ktoré porušujú akékoľvek autorské práva, ochranné známky, obchodné tajomstvo, obchodný vzhľad, patent alebo iné duševné vlastníctvo akejkoľvek osoby alebo ktoré ohovárajú akúkoľvek osobu či poškodzujú jej práva na ochranu súkromia alebo na ochranu osobnosti vo zverejnených materiáloch.

   V maximálnom rozsahu povolenom zákonom súhlasíte aj s tým, že odškodníte, budete brániť a chrániť príslušných Spracovateľov platieb (čo môže zahŕňať spoločnosť ChallengesX a/alebo tretie strany) alebo ich partnerov a príslušných riaditeľov, predstaviteľov, zamestnancov a zástupcov pred všetkými možnými nárokmi, žalobami, súdnymi spormi alebo konaniami a tiež všetkými možnými stratami, záväzkami, škodami, nákladmi a výdavkami (vrátane primeraných honorárov právnym zástupcom) plynúcimi alebo nahromadenými v dôsledku daňových povinností súvisiacich s vašou používaním produktov a služieb ChallengesX.

 • 14. Súdne spory a práva

  • 14.1

   V tomto odseku sú spomenuté jednotlivé postupy pre súdne dohody a spory a ich pravidlá a aj preto požadujeme vaše prehodnotenie ustanovení so ChallengesX-om a limitujú spôsob, akým od nás môžete požadovať poľavenie. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle uzavretej zmluvy ( akceptovaným Podmienok používania) sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky bez ohľadu na právnu povahu zmluvných strán a ich krajinu, či štátnu príslušnosť. Iba záväzným súdnym sporom riadenou právnym poriadkom Slovenskej republiky sa môžu byť riešené všetky spory a obvinenia, ktoré majú spojenie s našimi Podmienkami alebo Službami alebo sú spôsobené s našimi Podmienkami alebo Službami a nemôžu byť vyriešené v inom štáte. Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Používateľom, ktorý je podnikateľom a koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, ktoré nie sú upravené v týchto Podmienkach používania, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä však nasledujúcimi ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z, o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z,, v znení neskorších predpisov.

  • 14.2

   Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto Podmienkach používania, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

  • 14.3

   Vy a ChallengesX musíte okrem toho spory v ktorých jedna zo dvoch strán hľadá spravodlivé riešenie pre údajné nelegálne použitie autorských práv ( patenty, rôzne značky, názvy značiek, logá, ochranné prvky a tajomstvá) riešiť výlučne súdnymi spormi na území Slovenskej republiky s platnými právnymi poriadkami Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa taltiež dohodli, že v prípade vzniku akéhokoľvek sporu z právneho vzťahu vyplývajúceho zo zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvorili a právnych vzťahov z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich, je každá zmluvná strana oprávnená domáhať sa svojich nárokov na všeobecnom súde Slovenskej republiky v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok v platnom znení.

  • 14.4

   Úplne všetky spory a obvinenia obshiahnuté v týchto Podmienkach musia byť riešené individuálne a nie spoločensky, to znamená aj to, že akékoľvek obvinenia viac ako jedného zákazníka alebo používateľa nemôžu byť riešené spoločne a ani nemôžu byť spojené s akýmkoľvek iným používateľom, zákazníkom. V prípade ak je toto vzdanie sa práva neplatné, alebo nepoužiteľné v konkrétnom prípade, ani vy ( používateľ) , ani ChallengesX nemáme právo na arbitrážne konanie a namiesto toho budú všetky obvinenia a spory riešené cez súd Slovenskej republiky.

  • 14.5

   Ani žiadne časti sporov, ani žiadne časti procesov nebudú prístupnené žiadnym médiám ani verejnosti. Tak isto aj všetky dodané, uverejnené, podané, nájdené a vyskytnuté dôkazy na vypočúvaniach budú diskrétne a nebudú prístupnené žiadnym médiám ani verejnosti, iba na základe súdneho príkazu alebo v prípade, že sa to vyžaduje podľa zákona. Ani jedna zo zúčastnených strán (Vy ako Používateľ a ChallengesX) nebude mať bránené podať rôzne informácie potrebné na vyriešenie daného sporu alebo na oslobodenie z podozrenia súdu alebo zákonu.

   Akceptovanie týchto Podmienok uvedených v tomto dokumente a aj riešenie sporov a súdnych procesov si zachovajú platnosť, ciže budú platné aj po skončení vašej spolupráce so ChallengesX-om.

 • 15. Zákonné záložitosti

  • 15.1

   Zákony štátu Slovenská republika budú spravovať všetky spory medzi vami a ChallengesX, okrem medzinárodného súkromného práva. Na základe týchto Podmienok, čo práve čítate obe strany ( vy alebo ChallengesX) majú do istej miery povolené začať súdny spor, avšak obe strany súhlasia s tým, že všetky poprípadné súdne spory alebo obvinenia v spojení s našimi Podmienkami a Službami sa budú konať výhradne v okresnom súde Galanta v štáte Slovenská republika. V prípade ak sa tomuto súdu chýbala súdna právomoc nad týmto sporom, všetky poprípadné súdne spory alebo obvinenia v spojení s našimi Podmienkami a Službami sa budú konať na vrchnom súde Slovenskej republiky v Bratislave. Ak ktorúkoľvek z ustanovení v týchto Podmienkach nie je možné vynútiť, potom bude vylúčená z týchto Podmienok, ale nebude pôsobiť na ich platnosť. Vy a ChallengesX súhlasíte s osobným rozhodnutím oboch súdov.

 • 16. Odstúpenie od zmluvy, odhlásenie z našich Služieb

  • 16.1

   Keďže našu aplikáciu, naše Služby používatelia využívajú hlavne z dôvodu aby si urobili živoť zaujímavejší, zábavnejší, takže veríme tomu, že tí používatelia, ktorí sa prihlásili do našich Služieb už zostanú našimi doživotnými aktívnymi členmi. V prípade ak sa rozhodne jedna z dvoch strán ( vy alebo ChallengesX) odstúpiť od zmluvy ( Podmienok) môžu tak urobiť kedykoľvek, avšak sú zaviazaní dodržiavať časti 2,3,6,9,12,14,17 z týchto Podmienok, nezáležiac na tom, kto od tejto zmluvy odstúpi.

   Odstúpenie od zmluvy z našej strany ChallengesX:

   • Môžeme zmeniť, pozastaviť alebo zrušiť niektoré časti svojich Služieb alebo Produktov, a to bez akéhokoľvek predošlého oznámenia.
   • Môžeme pridať k niektorým častiam svojich Služieb alebo Produktov, a to bez akéhokoľvek predošlého oznámenia.
   • Môžeme takisto ukončiť spoluprácu, zrušiť váš účet s vami pomocou týchto Podmienok, a to kedykoľvek, a z akéhokoľvek dôvodu alebo v prípade podozrenia na porušenie týchto Podmienok, a to tak isto bez akéhokoľvek predošlého oznámenia.
   • Môžeme vám zamedziť prístup k našim Službám a Produktom, a to bez akéhokoľvek predošlého oznámenia.

   Odstúpenie od zmluvy z vašej strany - používateľa:

   • Odstúpenie od tejto zmluvy ( Podmienok) môžete vykonať tak, že v nastaveniach ( Settings) aplikácie vyberete možnosť ,, Zrušiť účet,, následne na váš e-mail dostanete potvrdzovací e-mail.
   • Následne si odinštalujete aplikáciu z vášho zariadenia.

   Aj po odstúpení od tejto zmluvy je používateľ (vy) aj ChallengesX ( naša strana) sú zaviazaní dodržiavať časti 2,3,6,9,12,14,17 z týchto Podmienok, nezáležiac na tom, kto od tejto zmluvy odstúpi. Poprípadné škody, súdne spory a iné záväzky vyplývajúc z predchádzajúcich bodov zostávajú platné aj po odstúpení od tejto zmluvy.

 • 17. Záverečné podmienky k týmto Podmienkám

  • 17.1

   Podmienky uvedené v tomto dokumente uzatvárajú celú zmluvu medzi vami a našou spoločnosťou ChallengesX a prekonávajú akékoľvek predošlé dohody a tieto Podmienky nevytvárajú, alebo neudeľujú žiadne výhodné práva pre tretie strany. Ak nenútime niektoré ustanovenia v týchto Podmienkach, neznamená to že sa zriekame ich práv. Vyhradzujeme si všetky práva, ktoré vám neboli vyslovene povolené.

   V prípade akékoľvek otázok ohľadom týchto Podmienok používania vyhľadajte našu sekciu: FAQ, kde je uvedených mnoho otázok na ktoré sa naši používatelia najčastejšie pýtajú, alebo nás neváhajte kontaktovať mailom info@challengesx.com alebo na horeuvedenej adrese.

   V Bratislave tím ChallengesX